Som praktiserende læge er du i en unik position til at hjælpe de syge. Både ved din egen indsats og gennem dit kendskab til sundhedsvæsenets muligheder. PLO-Hovedstaden er på samme måde i en unik position, hvor vi både varetager interesser for medlemmerne i Region Hovedstaden – og bidrager til at få hele sundhedsvæsenet til at fungere.

Rammen for arbejdet i hverdagen er Overenskomst om almen praksis indgået mellem PLO og Danske Regioner (RLTN), januar 2018. Overenskomsten fortolkes og implementeres løbende. Derfor har PLO et centralt sekretariat, der dels er i dialog med RLTN, dels rådgiver medlemmerne. Overenskomsten forhandles hvert 3. år. PLO’s forhandlere udpeges af bestyrelsen (PLO-C), som igen er udpeget af PLO’s repræsentantskab; 50 kolleger, der vælges af medlemmerne hvert andet år.

PLO’s repræsentantskab danner også fem regionale bestyrelser (PLO-R), der løbende samarbejder med deres egne regioner. PLO-Hovedstaden deltager i den sammenhæng i en række forskellige samarbejds- og beslutningsfora med Region Hovedstaden (65 forskellige fora i Region Hovedstaden), hvor vi drøfter patientsikkerhed, tværsektorielt samarbejde, udmøntning af indsatsmidler, person- og klagesager, kvalitetsudviklingsprojekter og meget andet. PLO-Hovedstaden bidrager dermed til, at almen praksis’ perspektiv præger sundhedsvæsenet i Region Hovedstaden til gavn for patienterne og skatteborgerne.

For at sikre et vist fælles fodslag skiver vi løbende interne ”mini-referater”, og vi afholder otte-ni årlige møder i PLO-Hovedstaden, hvor lokale og nationale politiske, lægefaglige og juridiske tendenser drøftes i formelle, men også hyggelige og tillidsfulde rammer. Vi bistås af et mindre, regionalt sekretariat. PLO-Hovedstadens medlemmer får et fast honorar, der dækker deltagelse i PLO-H-møderne, repræsentantskabsmøder, medlemsmøder, internatmøder og medlemskontakt. Udvalgsposter herudover honoreres iht. konsulenttaksten. Transporttid dækkes særskilt.

PLO har også et kommunalt niveau, idet lægelaugene vælger en PLO-K-formand, der bl.a. leder lægernes deltagelse i de kommunalt-lægelige udvalg (KLU). Det centrale PLO har planlagt at bistå PLO-K og klyngekoordinatorerne med at implementere den seneste overenskomst lokalt. Hver PLO-K-formand har i øvrigt en kontaktperson i PLO-Hovedstaden, som bl.a. inviteres med til de kommunale lægelaugsmøder.

Som tillidsvalgt for PLO-Hovedstaden har du således gode muligheder for at præge hverdagen i fremtiden for dig selv og dine kolleger og for at møde politisk engagerede praktiserende læger og fagfolk, der lige som du selv ønsker at udvikle og forbedre sundhedsvæsenet.

Så hold dig ikke tilbage – stil op til valg, og bliv en del af løsningen!

 Juni 2018

PLO-Hovedstadens bestyrelse